Responsive image
بخش
زیر بخش
میزان درصد دسترسی به مواد اولیه داخل کشور یا استان وارد نمائید :
مبلغ کل سرمایه گذاری -کل به میلیون یورو
عنوان پروژه : احداث سردخانه و سورتینگ
عنوان پروژه : احداث کارخانه ساخت مواد اولیه داروهای شیمیایي
عنوان پروژه : احداث مجتمع صنایع غذایي
عنوان پروژه : تولید بستنی
عنوان پروژه : احداث واحد تولید چیپس سیب زمیني و سیب زمیني نیمه آماده منجمد
آدرس : خرم آباد - خیابان 60 متری -ابتدای خیابان شهید چمران - اداره کل اموراقتصادی و دارایی لرستان
تلفن : 4 - 33202902-066 و 33229577- 066 و 33239964-066
ایمیل : info@investlorestan.ir
فکس: 33202905 - 066
کلیه حقوق متعلق به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان لرستان می باشد.