Responsive image
بخش
زیر بخش
میزان درصد دسترسی به مواد اولیه داخل کشور یا استان وارد نمائید :
مبلغ کل سرمایه گذاری -کل به میلیون یورو
زیر بخش
زیر بخش : صنایع غذایی و دارویی
تعداد پروژه : 5
زیر بخش : کانی فلزی
تعداد پروژه : 0
زیر بخش : صنایع شیمیایی
تعداد پروژه : 8
زیر بخش : کانی غیر فلزی
تعداد پروژه : 5
زیر بخش : صنایع فلزی
تعداد پروژه : 3
آدرس : خرم آباد - خیابان 60 متری -ابتدای خیابان شهید چمران - اداره کل اموراقتصادی و دارایی لرستان
تلفن : 4 - 33202902-066 و 33229577- 066 و 33239964-066
ایمیل : info@investlorestan.ir
فکس: 33202905 - 066
کلیه حقوق متعلق به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان لرستان می باشد.